Jesteś tutaj: Start / Sprawozdania

Sprawozdania

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Sprawozdanie finansowe jednostki za 2023 rok

2024-06-17

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

 

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

98-100 ŁASK

UL. LUTOMIERSKA 2

 

Numer identyfikacyjny REGON

730149777

BILANS

Jednostki budżetowej

Zakładu budżetowego,

Gospodarstw pomocniczego, jednostki budżetowej sporządzony

 

na dzień …31.XII. 2023r.

Adres

 

URZĄD MIEJSKI

UL. WARSZAWSKA 14

98-100 ŁASK

 

___________________

Wysłać bez pisma przewodniego

 

AKTYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

PASYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

A. Aktywa trwałe

5.563.578,52

3.652.896,02

A. Fundusz

5.090.864,99

3.288.501,58

I. Wartości niematerialne i prawne

 

 

I. Fundusz jednostki

5.136.696,26

3.179.737,49

II. Rzeczowe aktywa trwałe

5.563578,52

3.652.896,02

II. Wynik finansowy netto

 

 

1. Środki trwałe

5.563.578,52

3.652.896,02

1.1. Zysk netto (+)

 

+108.764,09

1.1. Grunty

191700,00

191.700,00

1.2. Strata netto (-)

-45.831,27

 

1.2 Budynki, lokale
 i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

3.316.283,41

3.181.343,31

III. Nadwyżka środków obrotowych (-)

 

 

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny

1.490,33

1.935,33

IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)

 

 

1.4. Środki transportu

2054.104,78

277.917,38

V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek

 

 

2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)

 

 

VI. Inne

 

 

3. Środki przekazane na poczet inwestycji

 

 

1.1. ……

 

 

III. Należności długoterminowe

 

 

1.2. ……

 

 

Iv. Długoterminowe aktywa finansowe

 

 

B. Zobowiązania długoterminowe

 

 

1.1. Akcje i udziały

 

 

C. Zobowiązania krótkoterminowe
i fundusze specjalne

697.139,80

704.795,58

1.2. Papiery wartościowe długoterminowe

 

 

I. Zobowiązania krótkoterminowe

646.803,99

661.827,42

1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe

 

 

1.1. Zobowiązania
z tytułu dostaw i usług

221.040,64

176.593,12

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek

 

 

1.2. Zobowiązania wobec budżetów

23.201,52

24.689,35

B. Aktywa obrotowe

224.426,27

340.401,14

1.3. Zobowiązana
z tytułu ubezpieczeń społecznych

64.026,82

30.143,26

I. Zapasy

38.949,63

44.529,88

1.4. Zobowiązania
z tytułu wynagrodzeń

267.825,68

300.422,03

1.1. Materiały

38.949,63

44.529,88

1.5. Pozostałe zobowiązania

70.709,33

129.979,66

1.2. Półprodukty i produkty w toku

 

 

1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)

 

 

1.3. Produkty gotowe

 

 

1.7. Rozliczenia
z tytułu środków na wydatki budżetowe
i z tytułu dochodów budżetowych

 

 

1.4. Towary

 

 

1.8. Rezerwy a zobowiązania

 

 

II Należności krótkoterminowe

140.639,61

275.971,15

II. Fundusze specjalne

50.335,81

42.968,16

1.1. Należności z tytułu dostaw i usług

70.904,67

151558,06

1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

50.335,81

42.968,16

1.2. Należności od budżetów

 

 

1.2. Inne fundusze

 

 

1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych

 

 

D. Rozliczenia międzyokresowe

 

 

1.4. Pozostałe należności

69.734,94

124.413,09

I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

 

 

1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

 

 

II. Inne rozliczenia międzyokresowe

 

 

III Środki pieniężne

44.837,03

19.900,11

E. Inne pasywa

 

 

1.1. Środki pieniężne w kasie

403,60

426,07

 

 

 

1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych

10.332,22

10.453,83

 

 

 

1.3. Inne środki pieniężne

 

 

 

 

 

IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe

 

 

 

 

 

V. Rozliczenia międzyokresowe

34.101,21

9.020,21

 

 

 

C. Inne aktywa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma aktywów

5.788.004,79

3.993.297,16

Suma pasywów

5.788.004,79

3.993.297,16

               
 1. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
 2. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
 3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 30.235,58                                                                                                
 4. Odpisy aktualizujące należności
 5. Umorzenie środków trwałych 10.735.082,68

 

               Beata Wierzchoń                                                                                            Michał Kołodziejczyk

…………………………

09.02.2023…….

………………………….

Główny księgowy

Rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

             RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 31.XII.2023  roku

(wariant porównawczy)

 

Stan na koniec roku poprzedniego

Stan na koniec roku bieżącego

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

3.579.413,51

4.011.919,26

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

 

 

II. Zmiana stanu produktów (zwiększanie - wartość dodatnia, zmniejszanie - wartość ujemna)

 

 

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

 

 

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

1.688.208,51

2.211.919,26

 V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

1.891.205,00

1.800.000,00

VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych

 

 

B. Koszty działalności operacyjnej

6.132.059,36

6.505.655,02

I. Amortyzacja

1.983.809,28

1.910.682,50

II. Zużycie materiałów i energii

1.300.033,85

1.294.269,97

III. Usługi obce

97.086,47

117.051,48

IV. Podatki i opłaty

5.689,50

1.626,60

V. Wynagrodzenia

2.171.949,65

2.568.944,84

VI. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia dla pracowników

456.861,09

504.554,35

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

116.629,52

108.525,28

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

 

 

IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu

 

 

X. Pozostałe obciążenia

 

 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

-2.552.645,85

-2.493.735,76

D. Pozostałe przychody operacyjne

2.522.813,14

2.606.652,72

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

 

 

II. Dotacje

480.241,00

618.816,00

III. Inne przychody operacyjne

2.042.572,14

1.987.836,72

E. Pozostałe koszty operacyjne

1.310,40

7.008,20

I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku

 

 

II. Pozostałe koszty operacyjne

1.310,40

7.008,20

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

-31.143,11

105.908,76

G. Przychody finansowe

734,61

3.119,78

I. Dywidendy i udziały w zyskach

 

 

II. Odsetki

734,61

3.119,78

III. Inne

 

 

H. Koszty finansowe

330.77

264,45

I. Odsetki

330,77

264,45

II. Inne

 

 

I. Zysk (strata)  brutto (F+G-H)

-30.739,27

108.764,09

J. Podatek dochodowy

 

 

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych

-15.092,00

 

 

 

L. Zysk (strata) netto ( I – J – K )

-45.831,27

108.764,09

 

Sporządzono  Łask,  dnia 09.02.2024 r.

 

 

Beata Wierzchoń

(nazwisko i imię,  podpis osoby sporządzającej)

Michał Kołodziejczyk

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

 

INFORMACJA DODATKOWA

I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

 

1.

 

 

1.1

nazwę jednostki

 

 

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W ŁASKU

 

1.2

siedzibę jednostki

 

 

ŁASK UL. LUTOMIERSKA 2

 

1.3

adres jednostki

 

 

98-100 ŁASK, UL. LUTOMIERSKA 2

 

1.4

podstawowy przedmiot działalności jednostki

 

 

TRANSPORT DROGOWY MIEJSKI I PODMIEJSKI

 

2.

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

 

 

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

 

3.

wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne – NIE DOTYCZY

 

 

 W przypadku pozytywnej odpowiedzi wskazać należy jednostki objęte łącznym sprawozdaniem

 

4.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

 

 

 Zasady polityki rachunkowości

W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z póź. zm.).

 

 Aktywa i pasywa Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz szczegółowych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według poniżej przedstawionych zasad.

Składniki aktywów i pasywów wycenia się w sposób następujący:

 

Środki trwałe

1)       stanowiące własność Gminy Łask otrzymane nieodpłatnie mogą być, na podstawie decyzji właściwego organu, wycenione w wartości określonej w tej decyzji;

2)       wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz;

3)       wartość początkowa środków trwałych ulega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie. Jeśli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków trwałych powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie ,  , w tym także o wydatki na nabycie składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena przekracza.10.000,00 PLN;

4)       środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo ( w m-cu grudniu) za okres całego roku obrotowego przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych; w przypadku wartości niematerialnych i prawnych raz na rok umarza się 50% wartości;

5)       środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano przyjęcia do użytkowania;

6)       Zakład Komunikacji Miejskiej przyjmuje liniową metodę amortyzacji;

7)       nie umarza się gruntów, wieczystego użytkowania gruntów oraz dóbr kultury

8)       na dzień bilansowy środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;

9)       pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne (niespełniające kryteria środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a jednocześnie spełniające warunek zamiaru użytkowania przez Zakład Komunikacji Miejskiej w  Łasku tych składników majątkowych przez okres dłuższy niż jeden rok) wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia;

10)   środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne oraz materiały ujawnione w wyniku inwentaryzacji wycenia się w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku braku dokumentów – uwzględniając ich wartość rynkową i ewentualne dotychczasowe zużycie;

11)   pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo w 100% przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

 

Wartości niematerialne i prawne

1)        wartości powyżej 10.000,00 PLN nadające się do wykorzystania w dniu przyjęcia do używania o przewidywanym okresie dłuższym niż 1 rok w trakcie roku obrotowego wprowadza się do ewidencji według ich wartości początkowej, która wyceniana jest w zależności od sposobu ich nabycia według:

- ceny nabycia – w przypadku nabycia w drodze kupna

- wartości rynkowej na dzień otrzymania – w przypadku otrzymania w drodze darowizny (jeśli w umowie o przekazaniu wskazano wartość niższą, obowiązuje wartość podana w umowie. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

 

 Środki trwałe w budowie

1)       Przyjmowane są w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Są to koszty w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i  nabycie pozostałych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji.

 

Materiały

1)       Ujmuje się w księgach według cen zakupu, powiększone o niepodlegający odliczeniu podatek VAT. Zakład Komunikacji Miejskiej prowadzi dwa magazyny:

- magazyn części

- magazyn biletów.

 

 Należności i zobowiązania

      1) należności i zobowiązania na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje w   księgach rachunkowych według wartości nominalnej; na koniec każdego kwartału i na dzień bilansowy wycenia się należności ( z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny) w kwocie wymaganej zapłaty, natomiast zobowiązania wycenia się według wymagających zapłaty;

      2) odpisów aktualizujących należności dokonuje się w odniesieniu do należności wątpliwych wymienionych w art. 35b ust.1 ustawy.

 

Środki pieniężne w kasie i rachunkach bankowych

1)       Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej:

 

 Fundusze własne

1)       fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej

 

Rozliczenia międzyokresowe

1)       rozliczenia międzyokresowe rozlicza się miesięcznie w wartościach nominalnych

 

 Wynik finansowy

W zakładzie komunikacji Miejskiej w Łasku obowiązuje ewidencja kosztów w układzie rodzajowym, które po zakończeniu kwartału przeksięgowuje się na konta zespołu „5” według typów działalności i w związku z tak zorganizowaną ewidencją kosztów Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku stosuje porównawczy wariant wyniku finansowego.

Wynik finansowy ustalany jest na koniec roku obrotowego na konie 860 „Wynik Finansowy”. Saldo Wn oznacza stratę netto, saldo Ma- zysk netto. Saldo przenoszone jest w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego na konto 800 – „Fundusz jednostki”. Księgowania na koncie w ciągu roku obrotowego oraz w końcu roku obrotowego przedstawia opis konta 860 w zakładowym planie kont.

Wynik finansowy brutto pomniejszony o obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego stanowi wynik finansowy netto.

 

 

5.

inne informacje

 

 

 

 

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

 

1.

 

 

1.1.

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego

– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

 

 

Dane prezentowane w Tabeli  1.1, Tabeli 1.2

 

1.2.

aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

 

 

Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji

NIE DOTYCZY

 

1.3.

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

 

 

Dane prezentowane w Tabeli  1.3

 

1.4.

wartość gruntów użytkowanych wieczyście

 

 

Dane prezentowane w Tabeli  1.4

 

1.5.

wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

 

 

Dane prezentowane w Tabeli  1.5

 

1.6.

liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

 

 

Dane prezentowane w Tabeli Nr 1.6

 

1.7.

dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

 

 

Dane prezentowane w Tabeli 1.7

 

1.8.

dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

 

 

Dane prezentowane w Tabeli  1.8

 

1.9.

podział zobowiązań  długoterminowych  o  pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

 

a)

powyżej 1 roku do 3 lat

 

 

 

 

b)

powyżej 3 do 5 lat

 

 

 

 

c)

powyżej 5 lat

 

 

Dane prezentowane w Tabeli  1.9

 

1.10.

kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

 

 

Dane prezentowane w Tabeli  1.10

 

1.11.

łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

 

 

Dane prezentowane w Tabeli  1.11

 

1.12.

łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

 

 

Dane prezentowane w Tabeli 1.12

 

1.13.

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

 

 

Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i Tabeli  1.13.2

 

1.14.

łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

 

 

Dane prezentowane w Tabeli 1.14

 

1.15.

kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

 

 

Dane prezentowane w Tabeli  1.15

 

1.16.

inne informacje

 

 

 

 

2.

 

 

2.1.

wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

 

 

Dane prezentowane w Tabeli 2.1

 

2.2.

koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

 

 

Dane prezentowane w Tabeli 2.2

 

2.3.

kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

 

 

Dane prezentowane w Tabeli 2.3

 

2.4.

informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

 

 

Nie dotyczy

 

2.5.

inne informacje

 

 

Dane prezentowane w Tabeli  2.5

 

3.

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

 

 

 

 

..........................................

2021-03-27

 

 

..........................................

 

 

 

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik)

Beata Wierzchoń                          WWiWierzchoń                                                     

                                                                                                                   Michał Kołodziejczy

k

 

Tabela 1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Specyfikacja

Stan na początek roku

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na koniec roku

nabycie/ zakup

nieodpłatnie otrzymane

z inwes-
tycji

ujawnione w trakcie inwentaryzacji

przemieszczenie wewnętrzne*

inne

sprzedaż

likwidacja

nieodpłatnie przekazane

niedobory wykazane w inwentaryzacji

przemieszczenie wewnętrzne*

inne

1

Środki trwałe

14387978,70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14387978,70

1.1

Grunty

191700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191700,00

1.1.1

Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 

4014360,89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4014360,89

1.3

Urządzenia techniczne i maszyny

103990,44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103990,44

1.4

Środki transportu

10024732,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10024732,80

1.5

Inne środki trwałe

53194,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53194,57

2.

Środki trwałe w budowie (inwestycje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Wartości niematerialne i prawne

30235,58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30235,58

SUMA (1+2+3+4)

14418214,28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14418214,28

w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

x

*  dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miejskiego w Łasku)

1)        przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami ( w tym pomiędzy jednostkami a UM w Łasku)

 

 

Lp.

Specyfikacja umorzenia

Stan na początek roku

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na koniec roku

nieodpłatnie otrzymane

umorzenie za okres (amortyzacja roczna)

przemieszczenie wewnętrzne*

inne

sprzedaż

likwidacja

nieodpłatnie przekazane 

przemieszczenie wewnętrzne*

inne

1

Umorzenie środków trwałych

8824400,18

 

1910682,50

 

 

 

 

 

 

 

10735082,68

1.1

Grunty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej 

698077,48

 

134940,10

 

 

 

 

 

 

 

833017,58

1.3

Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn

102500,11

 

-445,00

 

 

 

 

 

 

 

102055,11

1.4

Umorzenie środków transportu

7970628,02

 

1776187,40

 

 

 

 

 

 

 

9746815,42

1.5

Umorzenie innych środków trwałych

53194,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53194,57

2.

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

30235,58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30235,58

SUMA (1+2)

8854635,76

 

1910682,50

 

 

 

 

 

 

 

10765318,26

w tym wartość umorzenia od  środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)

x

x

x

 

x

x

x

x

 

x

x

*  dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miejskiego w Łasku)

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami 

( w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miejskim w Łasku)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

</

Sprawozdanie finansowe jednostki za 2022 rok

2024-06-17

Bilans: 

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów

 

 

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego

1.

Długoterminowe aktywa niefinansowe
(Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym:

 

 

 

 

1.1.

Środki trwałe w budowie

 

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

 

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

98-100 ŁASK

UL. LUTOMIERSKA 2

 

Numer identyfikacyjny REGON

730149777

BILANS

Jednostki budżetowej

Zakładu budżetowego,

Gospodarstw pomocniczego, jednostki budżetowej sporządzony

 

na dzień …31.XII. 2022r.

Adres

 

URZĄD MIEJSKI

UL. WARSZAWSKA 14

98-100 ŁASK

 

___________________

Wysłać bez pisma przewodniego

 

AKTYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

PASYWA

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

A. Aktywa trwałe

7.491.738,91

5.563.578,52

A. Fundusz

7.119.950,54

5.090.864,99

I. Wartości niematerialne i prawne

 

 

I. Fundusz jednostki

7.170.121,16

5.136.696,26

II. Rzeczowe aktywa trwałe

7.491.738,91

5.563578,52

II. Wynik finansowy netto

 

 

1. Środki trwałe

7.491.738,91

5.563.578,52

1.1. Zysk netto (+)

 

 

1.1. Grunty

191.700,00

191700,00

1.2. Strata netto (-)

-50.170,62

-45.831,27

1.2 Budynki, lokale
 i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

3.394.183,40

3.316.283,41

III. Nadwyżka środków obrotowych (-)

 

 

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny

2.045,33

1.490,33

IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)

 

 

1.4. Środki transportu

3.903.810,18

2054.104,78

V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek

 

 

2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)

 

 

VI. Inne

 

 

3. Środki przekazane na poczet inwestycji

 

 

1.1. ……

 

 

III. Należności długoterminowe

 

 

1.2. ……

 

 

Iv. Długoterminowe aktywa finansowe

 

 

B. Zobowiązania długoterminowe

 

 

1.1. Akcje i udziały

 

 

C. Zobowiązania krótkoterminowe
i fundusze specjalne

624.007,73

697.139,80

1.2. Papiery wartościowe długoterminowe

 

 

I. Zobowiązania krótkoterminowe

577.921,21

646.803,99

1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe

 

 

1.1. Zobowiązania
z tytułu dostaw i usług

119.300,24

221.040,64

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek

 

 

1.2. Zobowiązania wobec budżetów

17.936,52

23.201,52

B. Aktywa obrotowe

252.219,36

224.426,27

1.3. Zobowiązana
z tytułu ubezpieczeń społecznych

50.848,67

64.026,82

I. Zapasy

38.571,31

38.949,63

1.4. Zobowiązania
z tytułu wynagrodzeń

309.066,20

267.825,68

1.1. Materiały

38.571,31

38.949,63

1.5. Pozostałe zobowiązania

80.769,58

70.709,33

1.2. Półprodukty i produkty w toku

 

 

1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)

 

 

1.3. Produkty gotowe

 

 

1.7. Rozliczenia
z tytułu środków na wydatki budżetowe
i z tytułu dochodów budżetowych

 

 

1.4. Towary

 

 

1.8. Rezerwy a zobowiązania

 

 

II Należności krótkoterminowe

206.851,96

140.639,61

II. Fundusze specjalne

46.086,52

50.335,81

1.1. Należności z tytułu dostaw i usług

80.976,58

70.904,67

1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

44.345,43

50.335,81

1.2. Należności od budżetów

23.475,08

 

1.2. Inne fundusze

 

 

1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych

 

 

D. Rozliczenia międzyokresowe

1.741,09

 

1.4. Pozostałe należności

102.400,30

69.734,94

I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

 

 

1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

 

 

II. Inne rozliczenia międzyokresowe

 

 

III Środki pieniężne

6.796,09

44.837,03

E. Inne pasywa

 

 

1.1. Środki pieniężne w kasie

1.029,69

403,60

 

 

 

1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych

5.766,40

10.332,22

 

 

 

1.3. Inne środki pieniężne

 

 

 

 

 

IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe

 

 

 

 

 

V. Rozliczenia międzyokresowe

 

34.101,21

 

 

 

C. Inne aktywa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suma aktywów

7.743.958,27

5.788.004,79

Suma pasywów

7.743.958,27

5.788.004,79

               
 1. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
 2. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
 3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 30.235,58                                                                                                
 4. Odpisy aktualizujące należności
 5. Umorzenie środków trwałych 8.824.400,18

 

       Beata Wierzchoń                                                                                                     Michał Kołodziejczyk

…………………………

…30.03.2023…….

………………………….

Główny księgowy

Rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

 

 

             RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 31.XII.2022  roku

(wariant porównawczy)

 

Stan na koniec roku poprzedniego

Stan na koniec roku bieżącego

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

3.138.946,45

3.579.413,51

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

 

 

II. Zmiana stanu produktów (zwiększanie - wartość dodatnia, zmniejszanie - wartość ujemna)

 

 

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki

 

 

IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

1.269.871,45

1.688.208,51

 V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej

1.869.075,00

1.891.205,00

VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych

 

 

B. Koszty działalności operacyjnej

5.158.046,87

6.132.059,36

I. Amortyzacja

1.983.809,28

1.983.809,28

II. Zużycie materiałów i energii

786.780,34

1.300.033,85

III. Usługi obce

66.418,82

97.086,47

IV. Podatki i opłaty

5.766,02

5.689,50

V. Wynagrodzenia

1.751.783,16

2.171.949,65

VI. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia dla pracowników

401.488,85

456.861,09

VII. Pozostałe koszty rodzajowe

162.000,40

116.629,52

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów

 

 

IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu

 

 

X. Pozostałe obciążenia

 

 

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)

-2.019.100,42

-2.552.645,85

D. Pozostałe przychody operacyjne

2.024.850,12

2.522.813,14

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

 

 

II. Dotacje

 

480.241,00

III. Inne przychody operacyjne

2.024.850,12

2.042.572,14

E. Pozostałe koszty operacyjne

1.621,80

1.310,40

I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku

 

 

II. Pozostałe koszty operacyjne

1.621,80

1.310,40

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)

4.127,90

-31.143,11

G. Przychody finansowe

19,88

734,61

I. Dywidendy i udziały w zyskach

 

 

II. Odsetki

19,88

734,61

III. Inne

 

 

H. Koszty finansowe

1.316,40

330.77

I. Odsetki

1.316,40

330,77

II. Inne

 

 

I. Zysk (strata)  brutto (F+G-H)

2.831,38

-30.739,27

J. Podatek dochodowy

 

 

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych

-52.822,00          -180,00

-15.092,00

 

 

L. Zysk (strata) netto ( I – J – K )

-50.170,62

-45.831,27

 

Sporządzono  Łask,  dnia 30.03.2023 r.

 

 

Beata Wierzchoń

(nazwisko i imię,  podpis osoby sporządzającej)

Michał Kołodziejczyk

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

 

 

INFORMACJA DODATKOWA

I.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

 

1.

 

 

1.1

nazwę jednostki

 

 

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W ŁASKU

 

1.2

siedzibę jednostki

 

 

ŁASK UL. LUTOMIERSKA 2

 

1.3

adres jednostki

 

 

98-100 ŁASK, UL. LUTOMIERSKA 2

 

1.4

podstawowy przedmiot działalności jednostki

 

 

TRANSPORT DROGOWY MIEJSKI I PODMIEJSKI

 

2.

wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

 

 

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

 

3.

wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne – NIE DOTYCZY

 

 

 W przypadku pozytywnej odpowiedzi wskazać należy jednostki objęte łącznym sprawozdaniem

 

4.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

 

 

 Zasady polityki rachunkowości

W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.), z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z póź. zm.).

 

 Aktywa i pasywa Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz szczegółowych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według poniżej przedstawionych zasad.

Składniki aktywów i pasywów wycenia się w sposób następujący:

 

Środki trwałe

1)       stanowiące własność Gminy Łask otrzymane nieodpłatnie mogą być, na podstawie decyzji właściwego organu, wycenione w wartości określonej w tej decyzji;

2)       wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz;

3)       wartość początkowa środków trwałych ulega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie. Jeśli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków trwałych powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie ,  , w tym także o wydatki na nabycie składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena przekracza.10.000,00 PLN;

4)       środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo ( w m-cu grudniu) za okres całego roku obrotowego przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych; w przypadku wartości niematerialnych i prawnych raz na rok umarza się 50% wartości;

5)       środki trwałe i wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano przyjęcia do użytkowania;

6)       Zakład Komunikacji Miejskiej przyjmuje liniową metodę amortyzacji;

7)       nie umarza się gruntów, wieczystego użytkowania gruntów oraz dóbr kultury

8)       na dzień bilansowy środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne oraz ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;

9)       pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne (niespełniające kryteria środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a jednocześnie spełniające warunek zamiaru użytkowania przez Zakład Komunikacji Miejskiej w  Łasku tych składników majątkowych przez okres dłuższy niż jeden rok) wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia;

10)   środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne oraz materiały ujawnione w wyniku inwentaryzacji wycenia się w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku braku dokumentów – uwzględniając ich wartość rynkową i ewentualne dotychczasowe zużycie;

11)   pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo w 100% przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

 

Wartości niematerialne i prawne

1)        wartości powyżej 10.000,00 PLN nadające się do wykorzystania w dniu przyjęcia do używania o przewidywanym okresie dłuższym niż 1 rok w trakcie roku obrotowego wprowadza się do ewidencji według ich wartości początkowej, która wyceniana jest w zależności od sposobu ich nabycia według:

- ceny nabycia – w przypadku nabycia w drodze kupna

- wartości rynkowej na dzień otrzymania – w przypadku otrzymania w drodze darowizny (jeśli w umowie o przekazaniu wskazano wartość niższą, obowiązuje wartość podana w umowie. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

 

 Środki trwałe w budowie

1)       Przyjmowane są w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Są to koszty w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i  nabycie pozostałych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji.

 

Materiały

1)       Ujmuje się w księgach według cen zakupu, powiększone o niepodlegający odliczeniu podatek VAT. Zakład Komunikacji Miejskiej prowadzi dwa magazyny:

- magazyn części

- magazyn biletów.

 

 Należności i zobowiązania

      1) należności i zobowiązania na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje w   księgach rachunkowych według wartości nominalnej; na koniec każdego kwartału i na dzień bilansowy wycenia się należności ( z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny) w kwocie wymaganej zapłaty, natomiast zobowiązania wycenia się według wymagających zapłaty;

      2) odpisów aktualizujących należności dokonuje się w odniesieniu do należności wątpliwych wymienionych w art. 35b ust.1 ustawy.

 

Środki pieniężne w kasie i rachunkach bankowych

1)       Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej:

 

 Fundusze własne

1)       fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wartości nominalnej

 

Rozliczenia międzyokresowe

1)       rozliczenia międzyokresowe rozlicza się miesięcznie w wartościach nominalnych


 Wynik finansowy

W zakładzie komunikacji Miejskiej w Łasku obowiązuje ewidencja kosztów w układzie rodzajowym, które po zakończeniu kwartału przeksięgowuje się na konta zespołu „5” według typów działalności i w związku z tak zorganizowaną ewidencją kosztów Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku stosuje porównawczy wariant wyniku finansowego.

Wynik finansowy ustalany jest na koniec roku obrotowego na konie 860 „Wynik Finansowy”. Saldo Wn oznacza stratę netto, saldo Ma- zysk netto. Saldo przenoszone jest w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego na konto 800 – „Fundusz jednostki”. Księgowania na koncie w ciągu roku obrotowego oraz w końcu roku obrotowego przedstawia opis konta 860 w zakładowym planie kont.

Wynik finansowy brutto pomniejszony o obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego stanowi wynik finansowy netto. 

5.

inne informacje

 

 

 

 

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

 

1.

 

 

1.1.

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego

– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

 

 

Dane prezentowane w Tabeli  1.1, Tabeli 1.2

 

1.2.

aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

 

 

Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji

NIE DOTYCZY

 

1.3.

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

 

 

Dane prezentowane w Tabeli  1.3

 

1.4.

wartość gruntów użytkowanych wieczyście

 

 

Dane prezentowane w Tabeli  1.4

 

1.5.

wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

 

 

Dane prezentowane w Tabeli  1.5

 

1.6.

liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

 

 

Dane prezentowane w Tabeli Nr 1.6

 

1.7.

dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

 

 

Dane prezentowane w Tabeli 1.7

 

1.8.

dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

 

 

Dane prezentowane w Tabeli  1.8

 

1.9.

podział zobowiązań  długoterminowych  o  pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

 

a)

powyżej 1 roku do 3 lat

 

 

 

 

b)

powyżej 3 do 5 lat

 

 

 

 

c)

powyżej 5 lat

 

 

Dane prezentowane w Tabeli  1.9

 

1.10.

kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

 

 

Dane prezentowane w Tabeli  1.10

 

1.11.

łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

 

 

Dane prezentowane w Tabeli  1.11

 

1.12.

łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

 

 

Dane prezentowane w Tabeli 1.12

 

1.13.

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

 

 

Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i Tabeli  1.13.2

 

1.14.

łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

 

 

Dane prezentowane w Tabeli 1.14

 

1.15.

kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

 

 

Dane prezentowane w Tabeli  1.15

 

1.16.

inne informacje

 

 

 

 

2.

 

 

2.1.

wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

 

 

Dane prezentowane w Tabeli 2.1

 

2.2.

koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

 

 

Dane prezentowane w Tabeli 2.2

 

2.3.

kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

 

 

Dane prezentowane w Tabeli 2.3

 

2.4.

informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

 

 

Nie dotyczy

 

2.5.

inne informacje

 

 

Dane prezentowane w Tabeli  2.5

 

3.

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

 

 

 

 

........................................

2021-03-30

 

 

 

 

 

..........................................

 

 

 

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik)

Beata Wierzchoń                        Wierzchoń                                    

                                                                                                               Michał Kołodziejczyk

 

 

Tabela 1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Specyfikacja

Stan na początek roku

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na koniec roku

nabycie/ zakup

nieodpłatnie otrzymane

z inwes-
tycji

ujawnione w trakcie inwentaryzacji

przemieszczenie wewnętrzne*

inne

sprzedaż

likwidacja

nieodpłatnie przekazane

niedobory wykazane w inwentaryzacji

przemieszczenie wewnętrzne*

inne

1

Środki trwałe

14252829,81

 

79500,00

55648,99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14387978,70

1.1

Grunty

191700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191700,00

1.1.1

Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 

3958712,00

 

 

55648,89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4014360,89

1.3

Urządzenia techniczne i maszyny

103990,44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103990,44

1.4

Środki transportu

9945232,80

 

79500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10024732,80

1.5

Inne środki trwałe

53194,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53194,57

2.

Środki trwałe w budowie (inwestycje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Wartości niematerialne i prawne

30235,58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30235,58

SUMA (1+2+3+4)

14283065,39

 

79500,00

55648,89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14418214,28

w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

x

*  dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miejskiego w Łasku)

2)        przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami ( w tym pomiędzy jednostkami a UM w Łasku)

 

 

Lp.

Specyfikacja umorzenia

Stan na początek roku

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na koniec roku

nieodpłatnie otrzymane

umorzenie za okres (amortyzacja roczna)

przemieszczenie wewnętrzne*

inne

sprzedaż

likwidacja

nieodpłatnie przekazane 

przemieszczenie wewnętrzne*

inne

1

Umorzenie środków trwałych

6761090,90

 

2063309,28

 

 

 

 

 

 

 

8824400,18

1.1

Grunty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej 

564528,60

 

133548,88

 

 

 

 

 

 

 

698077,48

1.3

Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn

101945,11

 

555,00

 

 

 

 

 

 

 

102500,11

1.4

Umorzenie środków transportu

6041422,62

 

1929205,40

 

 

 

 

 

 

 

7970628,02

1.5

Umorzenie innych środków trwałych

53194,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53194,57

2.

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

30235,58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30235,58

SUMA (1+2)

6791326,48

 

2063309,28

 

 

 

 

 

 

 

8854635,76

w tym wartość umorzenia od  środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)

x

x

x

 

x

x

x

x

 

x

x

*  dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miejskiego w Łasku)

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami 

( w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miejskim w Łasku)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie finansowe jednostki za 2021 rok

2022-06-14

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów

 

 

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego

1.

Długoterminowe aktywa niefinansowe
(Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym:

 

 

 

 

1.1.

Podmiot udostępniający informację:Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku
Data utworzenia:2019-07-29
Data publikacji:2019-07-29
Osoba sporządzająca dokument:Damian Mikła
Osoba wprowadzająca dokument:Damian Mikła
Liczba odwiedzin:2109

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-07-29 09:44:25Damian MikłaDodanie zakładkiSprawozdania