Jesteś tutaj: Start / Statut

Statut

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku, zwany dalej „zakładem” jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Łask.
 2. Bezpośredni nadzór nad zakładem sprawuje Burmistrz Łasku.
 3. Zakresem terytorialnego działania zakładu jest Gmina Łask oraz gminy, z którymi zawarto porozumienia gminne.
 4. Siedziba zakładu mieści się w Łasku przy ul. Lutomierskiej 2.
 5. Zakład używa pieczęci podłużnej, zawierającej pełną nazwę i siedzibę zakładu.
 6. Zakład używa skrótu „ZKM”.

Rozdział 2.
Cele i przedmiot działania zakładu

§ 2.

 1. Zakład jest gminną jednostką utworzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego, powołaną w celu świadczenia usług w zakresie zaspokajania potrzeb lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gminy Łask i gmin, z którymi zawarto porozumienia gminne, realizującą przewozy regularne specjalne oraz przewozy okazjonalne i świadczącą inne usługi o charakterze użyteczności publicznej.
 2. Burmistrz Łasku jest upoważniony do szczegółowego określenia zakresu obowiązku świadczenia
  usług publicznych przez ZKM oraz standardów tych usług.

Rozdział 3.
Struktura organizacyjna zakładu

§ 3.

 1. Zakładem kieruje i odpowiada za jego działalność dyrektor zatrudniany i zwalniany przez Burmistrza Łasku. Dyrektor zakładu zatrudniany jest zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony.
 2. Czynności wynikające ze stosunku pracy wobec dyrektora jako samodzielnego pracodawcy wykonuje Burmistrz Łasku.
 3. Dyrektor zakładu zatrudnia i zwalnia pracowników.
 4. Dyrektor zakładu działa jednoosobowo, zgodnie z przepisami prawa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Łasku. Do czynności przekraczających zakres umocowania wymagana jest zgoda Burmistrza Łasku.
 5. Strukturę organizacyjną zakładu określa Regulamin Organizacyjny, zawierający szczegółowy wykaz stanowisk, ich podporządkowanie oraz przypisane im zadania, ustalony przez dyrektora zakładu i zatwierdzony przez Burmistrza Łasku.
 6. Dyrektor i pracownicy powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych.
 7. Do wykonywania czynności prawnych w imieniu zakładu upoważniony jest dyrektor zakładu w granicach umocowania.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa


§ 4.

Koszty swojej działalności zakład ponosi z przychodów własnych oraz z przyznanej z budżetu gminy dotacji.


§ 5.

Przychodami własnymi zakładu są:

 1. dochody z opłat za przewóz osób i opłaty specjalne ustalone uchwałą Rady Miejskiej w Łasku;
 2. dochody z reklam umiejscowionych na urządzeniach komunikacji miejskiej;
 3. dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych zakładu;
 4. dochody z usług warsztatowych oraz wynajmu autobusów;
 5. dochody ze świadczenia innych usług o charakterze użyteczności publicznej;
 6. dochody ze świadczenia przewozów okazjonalnych.

§ 6.

Zakład może otrzymywać z budżetu gminy:

 1. dotacje przedmiotowe;
 2. dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

§ 7.

Zakład prowadzi gospodarkę finansową na podstawie corocznie ustalonego planu finansowego obejmującego przychody i koszty zgodnie z zasadami określonymi w przepisach powszechnie obowiązujących, głównie w ustawie o finansach publicznych.

§ 8.

 1. Zakład prowadzi pełną rachunkowość budżetową oraz sporządza sprawozdania z realizacji planu, o którym mowa w § 7 niniejszego statutu.
 2. Okresem rozliczeniowym z budżetem gminy jest rok kalendarzowy.
 3. W terminie 15 dni od złożenia rocznego sprawozdania finansowego zakład wpłaca do budżetu gminy nadwyżkę środków obrotowych ustaloną na koniec okresu rozliczeniowego.

§ 9.

Zakład został wyposażony w mienie gminne w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności
statutowej.

§ 10.

Zakład posiada odrębny rachunek bankowy, z którego dokonuje wypłat do wysokości środków
zgromadzonych na tym rachunku.

Rozdział 5.
System kontroli wewnętrznej

§ 11.

1. Dyrektor zakładu organizuje i zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej. Szczegółowy tryb przeprowadzenia kontroli wewnętrznej określi zarządzenie dyrektora.
2. Dyrektor zakładu sprawuje ogólny nadzór nad skutecznością działania i prawidłowością wykorzystania sygnałów kontroli wewnętrznej oraz danych o nieprawidłowościach napływających spoza zakładu, a w szczególności od usługobiorców i organów kontrolnych.
3. System kontroli wewnętrznej w zakładzie składa się z następujących ogniw:
    1) kontrola funkcjonalna – prowadzona w ramach obowiązku nadzoru przez głównego księgowego, kierowników komórek organizacyjnych, wszelkich szczebli, i podporządkowanych im pracowników w zakresie ich kompetencji;
    2) kontrola instytucjonalna – sprawowana w ramach planowanych i doraźnych kontroli pełnych, okresowych lub kompleksowych oraz badań wycinkowych działalności gospodarczej i finansowej poszczególnych komórek organizacyjnych wykonywana przez wyznaczonych przez dyrektora zakładu
pracowników.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe

§ 12.

 1. Zmiana zakresu działalności lub likwidacja zakładu może nastąpić uchwałą Rady Miejskiej w Łasku.
 2. Niniejszy statut uchwala i dokonuje w nim zmian Rada Miejska w Łasku
 3. W sprawach związanych z funkcjonowaniem zakładu a nie uregulowanych niniejszym statutem, stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, dotyczące samorządowych zakładów budżetowych.
 4. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku
Data utworzenia:2019-07-29
Data publikacji:2019-07-29
Osoba sporządzająca dokument:Damian Mikła
Osoba wprowadzająca dokument:Damian Mikła
Liczba odwiedzin:3218

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2019-07-29 10:47:51Damian MikłaDodanie rozdziału VIStatut
2019-07-29 10:46:18Damian MikłaDodanie rozdziału VStatut
2019-07-29 10:39:09Damian MikłaDodanie Rozdziału IVStatut
2019-07-29 10:34:59Damian MikłaDodanie rozdziału IIIStatut
2019-07-29 10:30:31Damian MikłaWprowadzenie rozdziału I i IIStatut
2019-07-29 09:51:05Damian MikłaUtworzenie zakładkiStatut